Kalite Politikası
21 Kasım 2023

KALİTE POLİTİKASI

* Sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerde, hasta odaklı, güvenilir, bütüncül yaklaşıma bağlı, bilimsel ve etik standartlara uygun, sürekli iyileştirmeye dayalı, sağlığa yönelik risklerden bireyleri ve çalışanları koruma odaklı, hasta ve hasta yakınına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, duyarlı ve iyileştirici bir ortam sunan ve bakımda mükemmelliği hedefleyen tıbbi bakım hizmetleri sunmak.
* Halkımızın sağlığını etkileyebilecek acil durumların ve afetlerin halk sağlık üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla acil durum ve afet planı ekseninde gerekli çalışmaları planlamak ve güncel tutmak.
* İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri mevzuatlarına uygun, iş güvenliği kültürünün sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, ortamdan kaynaklı enfeksiyonlardan korunmalarına yönelik önlem almak, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmaya yönelik eğitimler vermek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
* Çalışanlarımız ve halkımızın sağlığını korumaya yönelik bulaşıcı hastalıklar ile bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörlerini ve bu hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla gerekli eğitimler planlamak, çalışmalar düzenlemek.
* Uyguladığımız sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak amacıyla güncel kalite standartlarını takip etmek.
* Anne ve bebek sağlığı için, eğitim, bakım ve sunulan hizmetleri en üst düzeye taşımak, gebe ve yakınlarına verilecek olan eğitimi planlamak ve uygulamak, normal doğum ve sezaryen sonrası anne ve bebeklerin yeterli süre tıbbi takip altında kalmasını sağlamak.
* Kalite standartlarına uygun etkin ve etkili sağlık hizmeti sunmak için çalışanlarımıza sürekli eğitim desteği sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyet ve motivasyon düzeylerini yükseltmek için çalışmalar yapmak, çalışan memnuniyet düzeyini belli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirmeleri yapmak.
* Sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek amacıyla e-reçete uygulamasının tüm hekimler tarafından kullanımını sağlamak, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlık farkındalığını artırmak için sosyal ağlar(hastane web sitesi vs.)kullanmak. Klinik rehberlere uygun ilaç kullanımını gerçekleştirerek akılcı ilaç farkındalığı oluşturmak.
* Hastanemizde sunmuş olduğumuz hizmetlerde hasta ve hasta yakınının süreçlere katılımını sağlamak, dilek öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek hasta memnuniyetini artırmak. Hasta memnuniyet düzeylerini belli aralıklarda ölçmek ve gereken iyileştirmeleri yapmak.  Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak ve mali sürdürülebilirliği sağlamak.
* SWOT analizleri yaparak yön verdiğimiz amaç, eylem, hedef ve planları belirli dönemlerde güncelleyerek, stratejik kararlarımızı tekrar gözden geçirmek değerlendirmek.  Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.
* Kurumumuzun vizyon misyon ve değerlerinden ödün vermeden; sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunan, mevzuatlara bağlı, etkili ve verimli sağlık hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz.