Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
21 Kasım 2023

Hastaneye başvuran hastalardan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR ?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.


SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR ?


Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile  baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

HASTANE “SOSYAL HİZMET BİRİMİ” NEDİR?


Tıbbi Sosyal Hizmet uygulamalarını yürütmek üzere, bünyesinde sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı ve hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarının yürütüldüğü hastane bünyesindeki birimdir.


 HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?

· Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
· Engelli Hastalar
· Sağlık Güvencesiz Hastalar
· Yoksul Hastalar
· Aile İçi Şiddette Maruz Kalmış Hastalar
· İhmal ve istismara uğramış çocuk ve kadın hastalar
· Mülteci ve sığınmacı hastalar
· İnsan ticareti mağduru hastalar
· Yaşlı, dul ve yetim hastalar
· Kronik Bakım hastaları
· Psiko-Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan hastalar
· Alkol ve madde bağımlısı hastalar
· Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
· İl dışından gelen hastalar
· Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar
· Acil Servise İntihar Nedeni ile başvuran hastalar

 TIBBİ SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

· Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastaların Koruma Altına Alınması ve Bir Kuruma  Yerleştirilmesi.

· Özürlü Haklarının Anlatılması ve Tedaviden Etkin Yararlanması Konusunda Yardımcı Olunması.

· Ekonomik Yoksunluk İçinde Olan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Yardım Sağlanması.

· Nüfustan Kimlik Tespiti Yapılması.

· Hasta  Nakli Konusunda Organizasyon.

· Hastaların Tedaviye Uyum Sürecinde Destek Olunması Psiko-Sosyal Çalışma.

· Şiddet, İhmal ve İstismar Mağduru Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Gerekli Yasal Bildirimlerin Yapılması.

· Hastalara Sosyal Endikasyonu İle İlgili Kurum Dışı Hizmetler Hakkında Bilgi Verilmesi ve Yönlendirilmesi.

· Hastane İçinde Gönüllü Sosyal Çalışmalar Yapacak Olan Kişi ve Kuruluşların Çalışmalarının Teşvik Edilmesi ve Kurum İçi Çeşitli Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi.